เกี่ยวกับพันธกิจ
      Thai / English 
   


จุดประสงค์ของพันธกิจ

“เสริมสร้างสตรีคริสเตียนด้วยพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางการสร้างสาวก การสอน  การฝึก การอบรม เพื่อจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอันเป็นที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดผลฝ่ายจิตวิญญาณแบบทวีคูณ” 

“จงมอบคำสอนเหล่านั้น ซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคน
ไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถ
สอนคนอื่นได้ด้วย”

2 ทิโมธี 2:2