มีส่วนร่วม
ติดต่อเรา
      Thai / English 
 
 
การมีส่วนร่วมของท่าน

 

    พันธกิจสตรีแห่งประเทศไทยไม่ได้รับค่าตอบแทนทางด้านการเงินจากองค์กรหรือหน่วยงานใดๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแต่เริ่มต้นพันธกิจเมื่อปี คศ. 1997 มาจนถึงปัจจุบันนี้ แต่พันธกิจนี้ได้ก่อกำเนิดด้วยแรงศรัทธาของพี่น้องคริสเตียนเพียงไม่กี่ท่าน และคริสตจักรบางแห่ง ที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโดยการถวายทรัพย์ด้วยความเชื่อและด้วยใจศรัทธาอย่างสัตย์ซื่อ เพื่อมุ่งหวังที่จะเห็นข่าวประเสริฐและการสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าได้เข้าถึงคนไทยในทุกแห่งหน  

     พันธกิจสตรีนี้จะสามารถเป็นท่อพระพรและดำเนินต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง  ก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อที่จะทรงนำพี่น้องคริสเตียนและผู้มีจิตศรัทธาในที่ต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทางด้านทุนทรัพย์อันเป็นส่วนที่สำคัญมากในการทำพันธกิจของทีมงาน    ซึ่งจะส่งผลให้พันธกิจนี้ได้กลายเป็นแหล่งแห่งพระพรอย่างต่อเนื่องให้แก่พี่น้องต่อไป  และเพื่อถวายพระเกียรติยศแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้ทรงมอบหมายพันธกิจนี้ให้เราทำ

     ดังนั้นพันธกิจสตรีจึงขอเชิญชวนพี่น้องธรรมิกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับทีมงานผ่านคำอธิษฐานและการถวายทรัพย์ของท่านเพื่อช่วยให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าได้สำเร็จในประเทศไทย และในที่อื่นๆ ทั่วทุกมุมโลก

     ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานของพันธกิจสตรีผ่านคำอธิษฐานและการถวายทรัพย์ของท่าน เพื่อราชอาณาจักรของพระองค์จะแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง  ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่าน  และขอให้บำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์

สำหรับท่านที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมในพันธกิจผ่านการถวายทรัพย์เป็นรายเดือน หรือเป็นครั้งคราว กรุณาเลือกถวายตามภาระใจที่พระเจ้าทรงนำท่านดังนี้:

    300 บาท/เดือน     500 บาท/เดือน
    1,000 บาท/เดือน     1,500 บาท/เดือน
    2,000 บาท/เดือน     3,000 บาท/เดือน
    _______จำนวนอื่นๆ    
     ขอถวายเป็นก้อนครั้งเดียว:     จำนวน ____________บาท


  • กรุณาติดต่อผ่านทางผู้ประสานงานพันธกิจสตรีได้โดยตรงเพื่อสอบถามบัญชีการโอนเงินถวาย หรือสอบถามผ่านทางอีเมลล์เพิ่มเติมถึงรายละเอียดต่างๆ

 

"ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์”

ฟีลิปปี 1:6